Για ποια χώρα να ψηφίζω στις ευρωεκλογές ;

 

Στην Γερμανία όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας από χώρα μέλος της Ε.Ε. έλαβαν ειδοποίηση για να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του Ιουνίου.

 

Τι προβλέπεται :

 

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζεται σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχουν την κατοικία τους σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι πολιτες, σύμφωνα με τις Οδηγίες 93/109/ΕΚ/6.12.1993 και 2013/1/ΕΕ/20.12.2012 του Συμβουλίου, όπως ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο ενός εκάστου κράτους-μέλους.

 

 Η νομοθεσία αυτή παρέχει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαμένουν σε άλλο κράτος-μέλος, τη διακριτική ευχέρεια να ψηφίσουν είτε για τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές της χώρας τους, είτε για τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές της χώρας διαμονής τους.

 

Συναφώς επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η διπλοψηφία, δηλαδή συμμετοχή σε εκλογές δύο κρατών-μελών (άρ, 1 ν. 4573/2018 Α΄189). Παράβαση της απαγόρευσης επισύρει τις εκ του νόμου (εθνικού και ευρωπαϊκού) προβλεπόμενες συνέπειες.