Έλληνες εξωτερικού - εμβολιασμοί: Τι ισχύει

Τρια σημεία είναι σημαντικά όσον αφορά την υποχρέωση των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για άνω των 60 ετών.

Παραθέτουμε τα σημεία (άρθρα νόμων ή ΚΥΑ) όπως μας δόθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας. 

 

1) Σύμφωνα με το  άρθρο 24 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού του Ν. 4865/21 (ΦΕΚ 238/Α΄2021), όπως τροποποιημένο ισχύει, εμβολιάζονται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως και την 16η Ιανουαρίου 2022, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

 

2) σύμφωνα με το άρθρο 1  της υπ’αριθμ. Γ.Π. Οικ. 989/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 46/Β’/12.1.22) με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/27.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β’ 6324)» ορίζεται ότι: «Στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΓΠ. οικ. 81185/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 6324/2021) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οι πολίτες που διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου υπαγόμενο στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, καθώς και οι πολίτες που κατά την ημερομηνία ελέγχου εμφανίζονται στο Μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ με χώρα κατοικίας διαφορετική της Ελλάδας».

 

3) Στην πλατφόρμα gov.gr link: https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/anagnorisi.emvolio υπάρχει η δυνατότητα για όσους ολοκλήρωσαν τον εμβολιασμό τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα να υποβάλουν αίτηση ώστε να καταχωριστεί στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ο πλήρης εμβολιασμός τους με αναγνωρισμένα εμβόλια από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Μετά την καταχώρισή τους, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που έχει θέσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και αυτά επαληθευτούν μέσω της εφαρμογής,  μπορούν είτε:

 

·         να λάβουν Εθνική βεβαίωση εμβολιασμού 

 

·         να λάβουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμού

 

·         να προγραμματίσουν την αναμνηστική δόση εμβολιασμού τους

 

Τέλος, στην πλατφόρμα gov.gr link:  https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/katakhorise-1es-doses-emboliasmou-ektos-elladas  αναφέρεται ότι για όσους έχουν εμβολιαστεί με μια δόση στο εξωτερικό και θέλουν να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους στην Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα  να υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης της 1ης δόσης, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για εξυπηρέτηση από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).