Ψήφος αποδήμων: Νέες διατάξεις - τροποποιήσεις

Το σχέδιο νόμου για τη Δημοτική αστυνομία συμπεριλαμβάνει και ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και συγκεκριμένα αφορά το χρόνο κατάθεσης, διαγραφής και μεταβολές των αιτήσεων καθώς και για τα ψηφοφέλτια

 

Συγκεκριμένα:

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4648/2019, Π.Δ.

 

Άρθρο 101

 

Καταχώριση αιτήσεων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 5 ν. 4648/2019Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4648/2019 (Α΄205), περί εγγραφών, μεταβολών, αναστολών ή διαγραφών αιτήσεων των ειδικών καταλόγων εξωτερικού, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«4. Εγγραφές, μεταβολές, αναστολές ή διαγραφές αιτήσεων που λαμβάνουν χώρα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού μετά τη διενέργεια των εκλογών και κατά την επόμενη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).».

 

Άρθρο 102

 

Αποστολή έντυπων ψηφοδελτίων στις διπλωματικές αρχές - Αντικατάσταση περ. δ’ παρ.

 

1 και παρ. 2, προσθήκη παρ. 2Α άρθρου 10 ν. 4648/2019

 

1. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4648/2019 (Α’ 205) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«δ) Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών, στην περίπτωση διεξαγωγής βουλευτικών εκλογών, με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων των πολιτικών κομμάτων που ανακηρύσσονται από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου και τα οποία συμμετέχουν στις εκλογές, γίνεται με φροντίδα της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάθε χώρα, αντιστοίχως, στο εξωτερικό.

 

Τα πολιτικά κόμματα που έχουν ανακηρυχθεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου αποστέλλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, με δική τους μέριμνα και ευθύνη, σε δεματοποιημένες δεσμίδες των πεντακοσίων (500) ψηφοδελτίων, τα σχετικά έντυπα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους Επικρατείας, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων Επικρατείας από το

 

Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου. Αν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, τα σχετικά έντυπα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους Επικρατείας, εφόσον παραδοθούν έστω και εκπρόθεσμα, δύνανται να αποσταλούν από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς όμως δική της ευθύνη, ως προς την έγκαιρη παραλαβή και χρήση τους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, συμπληρώνει τα στοιχεία παραλήπτη επί των δεματοποιημένων δεσμίδων και, στην περίπτωση αποστολών εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστέλλει τα σχετικά έντυπα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους Επικρατείας που έχουν περιέλθει εγκαίρως στην κατοχή της, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών, στην περίπτωση αποστολών εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει στην άμεση αποστολή με διπλωματικό ταχυδρομείο των δεματοποιημένων έντυπων ψηφοδελτίων και οποιουδήποτε άλλου εκλογικού υλικού απαραίτητου και χρήσιμου για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τα οποία παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών σε ενιαία, κλειστή συσκευασία, χωριστή για την ιδιαίτερη περιφέρεια ευθύνης κάθε πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής όπου συστήνονται εκλογικά τμήματα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών, με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων των πολιτικών κομμάτων που ανακηρύσσονται από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου και τα οποία συμμετέχουν στις εκλογές, κατά το μέρος που αφορά στους χώρους διεξαγωγής της σχετικής ψηφοφορίας εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

 

Σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές οφείλουν στη συνέχεια να εφοδιάσουν με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εκλογικού υλικού, την εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος.».

 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4648/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Σε περίπτωση διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται και για την ψηφοφορία στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή ο εκλογέας εκφράζει προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων εντός του ψηφοδελτίου κατά τρόπο ανάλογο με τους εκλογείς που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα εντός Επικράτειας.

 

Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών, με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων των πολιτικών κομμάτων που έχουν ανακηρυχθεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου και τα οποία συμμετέχουν στις εκλογές, όσον αφορά στους χώρους διεξαγωγής της σχετικής ψηφοφορίας εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται με φροντίδα της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας σε κάθε χώρα, αντιστοίχως, στο εξωτερικό.

 

Τα πολιτικά κόμματα που έχουν ανακηρυχθεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου αποστέλλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, με δική τους μέριμνα και ευθύνη, σε δεματοποιημένες δεσμίδες των πεντακοσίων (500) ψηφοδελτίων, τα σχετικά έντυπα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων Ευρωβουλευτών από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου. Αν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, τα σχετικά έντυπα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές, εφόσον παραδοθούν έστω και εκπρόθεσμα, δύναται να αποσταλούν από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς όμως δική της ευθύνη, ως προς την έγκαιρη παραλαβή και χρήση τους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, στην περίπτωση αποστολών εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστέλλει τα σχετικά έντυπα ψηφοδέλτια με τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές που έχουν περιέλθει εγκαίρως στην κατοχή της, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών, στην περίπτωση αποστολών εκτός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει στην άμεση αποστολή με διπλωματικό ταχυδρομείο των δεματοποιημένων έντυπων ψηφοδελτίων και οποιουδήποτε άλλου εκλογικού υλικού απαραίτητου και χρήσιμου για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τα οποία παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών σε ενιαία, κλειστή συσκευασία, χωριστή για την ιδιαίτερη περιφέρεια ευθύνης κάθε διπλωματικής ή προξενικής Αρχής όπου θα συσταθούν εκλογικά τμήματα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών, με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων των πολιτικών κομμάτων που έχουν ανακηρυχθεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου και τα οποία συμμετέχουν στις εκλογές, κατά το μέρος που αφορά στους χώρους διεξαγωγής της σχετικής ψηφοφορίας εντός των γεωγραφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται με φροντίδα και δαπάνες των πολιτικών κομμάτων, τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές οφείλουν στη συνέχεια να εφοδιάσουν με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εκλογικού υλικού, την εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος.».

 

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4648/2019 προστίθεται νέα παρ. 2Α ως εξής:

 

«2Α. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο λόγω των τοπικών κατά χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  συνθηκών, ο σάκος ο οποίος έχει σφραγισθεί στο εκλογικό τμήμα μετά την ψηφοφορία,

 

μπορεί να σφραγίζεται στη συνέχεια από την οικεία διπλωματική ή προξενική αρχή ως «έκτακτο διπλωματικό ταχυδρομείο», με μέριμνα εκείνου που εκτελεί χρέη δικαστικού αντιπροσώπου ή επόπτη εκλογών, ο οποίος τον μεταφέρει στην Ελλάδα με δαπάνη που βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών.».