Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι. Τι ισχύει για Δημ. Υπαλλήλους

Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

Έλληνες εκλογείς που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ειδικά εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσβάσιμη από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr και την ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης www.gov.gr 

 

Οι προϋποθέσεις:

1. Να έχουν διαμείνει συνολικά 2 έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το διάστημα των τελευταίων 35 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

2. Να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον λη το προηγούμενο φορολογικό έτος  (εξαρτώμενα μέλη οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της περίπτωσης αυτής εφόσον α) δεν έχουν συμπληρώσει τα 30έτη και β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς ά βαθμού κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

 

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Η παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης εγγραφής για τους δημοσίους υπαλλήλους επαληθεύεται και με σχετική υπεύθυνη βεβαίωση εκδιδόμενη από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία / φορέα του υπαλλήλου  που θα αναφέρει τα προσωπικά στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή αριθμό διαβατηρίου σε ισχύ, ΑΦΜ) καθώς και ότι είναι εν ενεργεία υπάλληλοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο φορέα έχουν υπηρετήσει δυο χρόνια στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 35 χρόνια.

 

Η εν λόγω βεβαίωση επισυνάπτεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Πηγή: ΥΠΕΣ