Προξενείο Μονάχου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ
Προκηρύσσεται μία θέση εργασίας στο Γενικό Προξενείο Μονάχου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), διετούς διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 422 του Ν. 4781/2021 περί οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως κατωτέρω: Μία (1) θέση...