· 

Ο νόμος για την παράταση ισχύος των διαβατηρίων σε 10 χρόνια

Ο νόμος για την παράταση ισχύος των διαβατηρίων σε 10 χρόνια

Σύμφωνα με το  Άρθρο 87 του Νόμου 4962 από 1η Σεπτεμβρίου τα διαβατήρια θα εκδίδονται από 1η Σεπτεμβρίου θα είναι 10 ετή ισχύος, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 

 

Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει:

 

Ρυθμίσεις για την έκδοση διαβατηρίου - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 π.δ. 25/2022

 

1.Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 25/2022 (Α' 66), τροποποιείται η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων από πέντε (5) σε δέκα (10) έτη από την έκδοσή τους και η παρ. 1 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«1. Η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων καθορίζεται σε δέκα (10) έτη από την έκδοσή τους για τα διαβατήρια των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει τα δεκατέσσερα (14) έτη της ηλικίας τους και τρία (3) έτη για τα διαβατήρια των λοιπών ανηλίκων.».

 

2.Γ ια τα έτη, μετά από τα πρώτα πέντε (5) έτη ισχύος του διαβατηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετούς ισχύος του, δεν οφείλονται επιπρόσθετα πάγια τέλη χαρτοσήμου.

 

3.Το παρόν εφαρμόζεται για τα διαβατήρια που εκδίδονται από την 1η.9.2022.