Συντονιστικό Γραφείο: Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών

Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου  λαμβάνοντας υπ’ όψιν: το άρθρο 15 του ν.4415/2016 (Α’159), το άρθρο 13 του ν.3149/2003 (Α’141)  την αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση το  υπ’ αριθμ. 108482/Η2/07-09-2022 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας   κ α λ ε ί   τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2022-2023 στις κάτωθι ειδικότητες και σχολεία : 

 

ΠΕ02 Φιλολόγων, στο ΓΕΛ Φρανκφούρτης     

ΠΕ03 Μαθηματικών, στο ΓΕΛ Φρανκφούρτη     

ΠΕ03 Μαθηματικών, στο ΓΕΛ Μονάχου

ΠΕ04.02 ή ΠΕ0.04 (Χημικών ή Βιολόγων) στο ΓΕΛ Στουτγάρδης                              ΠΕ86 Πληροφορικής  στο ΓΕΛ Νυρεμβέργης   

      

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πτυχίο ως προσόν διορισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ημεδαπή. 

 

Τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από μετάφραση στα Ελληνικά και πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου semuenchen@sch.gr του ΣΓΕ Μονάχου, έως την Παρασκευή 28/10/2021 και ώρα 12:00 Γερμανίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

 

1. Τη συνημμένη αίτηση. 

2. Βασικό Πτυχίο 

3. Διπλώματα Μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης/ Διδακτορικό) 

4. Βιογραφικό σημείωμα  

5. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας (Γερμανικών  και άλλων ξένων γλωσσών)

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

7. Βεβαίωση προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχει 8. Αντίγραφο διευρυμένου ευρωπαϊκού ποινικού μητρώου (Erweitertes Europäisches Führungszeugnis) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αίτηση έκδοσής του.  

 

Η μοριοδότηση αυτών θα λάβει υπ’ όψιν της τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 Υπουργική Απόφαση.  

 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο ωρομισθίων εκπαιδευτικών του γραφείου μας και επιθυμούν να προσληφθούν οφείλουν να υποβάλλουν εντός της ανωτέρω προθεσμίας συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση και όσα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν έχουν ήδη υποβάλει.