ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ

 

Προκηρύσσεται μία θέση εργασίας στο Γενικό Προξενείο Μονάχου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  (ΣΟΧ), διετούς διάρκειας,  σύμφωνα με το άρθρο 422 του Ν. 4781/2021 περί οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως κατωτέρω: 

 

Μία (1) θέση Ιδιαιτέρου/-ας Γραμματέα με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.100,00 ευρώ. 

 

Απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων: 

α) Μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας με ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία με δυνατότητα εργασίας. 

β) Κατώτερο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ο έτος. 

γ) Εφόσον είναι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

δ) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:  

 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, 

 Άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας.  

 Άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

 Προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.   

Κατά την  αξιολόγηση  των  υποψηφιοτήτων  θα  συνεκτιμηθεί η  ύπαρξη  σχετικής  εμπειρίας  και προϋπηρεσίας,  η γνώση επιπλέον γλωσσών, η πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης και  η ύπαρξη άλλων συναφών, με την συγκεκριμένη θέση, προσόντων. Επίσης είναι απαραίτητη η διάθεση για εργασία πέραν του ωραρίου, εφόσον αυτό απαιτηθεί.  

 

Ο/η προσλαμβανόμενος/η,  εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, μπορεί με αίτηση του/της να υπαχθεί στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθεί σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα.

 

Το καθεστώς των αλλοδαπών διέπεται από την επιτόπια κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν  το Ελληνικό Δημόσιο.  

Οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακαλούνται να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί. Ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί, αποκλειστικά  ταχυδρομικώς,  στη διεύθυνση του Γ.  Προξενείου  Μονάχου:  Möhlstraße  22, 81675 München.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι 26.08.2022.